LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Zespół serwisowy

Obliczanie i dobór

Podczas projektowania i montażu systemów odwodnienia dachowego pyta  się często o doświadczenie techników z tej branży.


Wspólnie  z naszymi  specjalistami  techniki  odwodnienia dacho- wego mogą  Państwo wypracować  szczegółowe  rozwiązania dla aktualnego projektu.

Wszędzie tam,  gdzie  należy  zaprojektować odwodnienie at- tyki, dachu lub balkonu cieszylibyśmy się z możliwości towa- rzyszenia Państwu w realizowanym projekcie!

Szybka dostawa

Dzięki naszemu magazynowi wysokiego składowania dla małych artykułów i dzięki naszej dużej powierzchni magazynowej dla dłu- gich rur, prawie wszystkie artykuły standardowe są dostępne w krótkim  czasie.Chętnie uzgodnimy z  naszymi Klientami optymalny termin dostawy do magazynu lub bezpośrednio na budowę.Jeśli coś  musi  pójść szybko: W wielu  przypadkach z naszym serwisem LORO-X  Express w  skali europejskiej jesteśmy w stanie  zrealizować dostawę w ciągu  jednego dnia!

Rozwiązania specjalne


Takie materiały jak stal, stal nierdzewna i aluminium są opty- malnie   przystosowane  do   rozwiązań  specjalnych!  Techni- cy odwodnienia dachowego z firmy LORO po  konsultacjach z naszymi Klientami znajdą  dla każdego zadania odpowiednie rozwiązanie.

Cięcie  przez piłowanie, gięcie  i spawanie są wielostronnymi możliwościami obróbki materiału jakim jest stal. Bez koniecz- ności posiadania form lanych nasi specjaliści od obróbki metali nasi specjaliści od obróbki metali są w stanie dla Państwa wy- produkować w krótkim czasie  wiele rozwiązań specjalnych.

Instrukcje instalowania jako pliki PDF lub prezentacje wideo

Poczucie pewności i bezpieczeństwa podczas instalowania zwiększa pewność i bezpieczeństwo na  budowie i zapew- nia trwałość i bezpieczną eksploatację systemu odwodnienia dachowego.Firma LORO oferuje Państwu instrukcje instalowania w formie plików PDF, wydruki lub prezentacje wideo.

 

PDF: www.loro-x.com -> Product data  -> Installations

Prezentacje wideo:

www.loro-x.com -> Service -> Online-Videos

Zakresy badań w LORO-X

Nowe wyroby można zaraz  poddać pomiarom w różnych konfiguracjach systemowych, co  pozwala na uzyskanie optymalnego wariantu systemowego gotowego systemu odwodnienia dachowego LORO-X.  Efektywność systemu zostaje następnie udokumentowana na karcie  informacyj- nej LX.

W ZAKŁADZIE  LORO występuje 10 zakresów badań w celu pomiaru krzywych odpływu LORO-X.

Do zakresów badań należy  przykładowo wieża  odpływowa w  przepustowości 100 l/s na której systemy odwodnienia dachowego i attyk  można badać przy  prędkości spływu ponad 100 l/s.

Do pomiaru systemów odwodnienia balkonowego do dys- pozycji jest budynek wielokondygnacyjny i balkonami.

Świadectwa efektywności działania systemów odwodnienia dachowego LORO-X


Zakres badań LORO-X z odpływem do 100 l/s

Każda zmierzona krzywa odpływu jest charakterystyką go- towego systemu odwodnienia dachowego LORO  w której dla każdej wysokości wody  na dachu  można  odczytać odpo- wiedni odpływ  z niego.

Krzywa odpływu LORO wraz  z rysunkiem CAD i specyfika- cją materiałową dają znormalizowane świadectwo efektyw- ności działania dla gotowego systemu odwodnienia dacho- wego.

Jednocześnie, karta  informacyjna LX stanowi podstawę do projektowania odwodnienia dachu.