LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO
Odwodnianie attyk LORO-X
Odwodnianie attyk LORO-X
Odwodnianie attyk LORO-X

Odwodnianie attyk LORO-X

Attyka oznacza „zwieńczenie dachu jako  murowana nad- budówka na krawędzi dachu budynku i razem z zakończe- niem  krawędzi dachu występuje zamiast rynny  dachowej”.

Odwodnienie attyki jest - podobnie jak odwodnienie ryn- nowe  - kompletnym, zewnętrznym odwodnieniem powierzchni dachów płaskich. . System odwodnienia jest  przy  tym  mon- towany z wpustem attyki  do jej zwieńczenia od którego pro- wadzony jest dalej poziomy system rur przez attykę z dachu.

Systemy odwodniania  attyk  przepływem  ciśnieniowym LORO-X
Za pomocą wytrzymałych ciśnieniowo stalowych rur odpły- wowych LORO-X  można niezawodnie odwadniać wszelkie dachy budynków przepływem ciśnieniowym tak,  jak jest  to praktykowane przy  odwodnieniu grawitacyjnym. Często kompletne systemy z przepływem ciśnieniowym są ekono- miczniejsze niż zwykłe rozwiązania.

Rynny kasetowe i linie zagłębień na dachu umożliwiają uproszczenie spadku na dachu tak, że woda może się zbie- rać  z większych powierzchni i  można ją odprowadzać do wpustów głównych lub awaryjnych.

Zalety:

- Nie ma rur w budynku
- Nie ma mostków cieplnych do budynku
- Szybsze projektowanie z kartą  informacyjną LX
- Wysoka wydajność odpływu przepływem ciśnieniowym
- Kompletny system z „jednej ręki“ od LORO