LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Gotowe systemy odwodnienia dachowego LORO-X z przepływem ciśnieniowym

Koszty projektowania spadają dzięki know-how: Dobrana  i  zamontowana  wysoka  efektywność ze świadectwem działania

„Dzięki  zabezpieczonemu  przepływowi ciśnieniowemu przez attykę“ projektanci i rzemieślnicy mogą obniżyć kosz- ty  odwodnienia w  swym projekcie – w  szczególności w przypadku renowacji i odwodnienia awaryjnego.

Gotowe systemy odwodnienia dachowego LORO-X z prze- pływem ciśnieniowym oferują wysoką wydajność odpływu wody o wielkości do  32,  względnie 100 l/s jako  integralna instalacja. Ta wydajność odpływu przewyższa 8-krotnie zwyczajowe rozwiązania odpływu grawitacyjnego przy tym samym wymiarze nominalnym!

Gotowy system odwodnienia dachowego LORO-X  składa się z optymalnie do  siebie  dobranych wpustów, kształtek i rur. Karta  informacyjna LX służy jako podstawa projektowa i jednocześnie jako  niezawodne świadectwo dla zlecenio- dawcy oraz ubezpieczyciela.

Odwodnienie attyk przepływem ciśnieniowym

(zlokalizowane na zewnętrz)

… może szczególnie łatwo zostać zaprojektowane i  za- montowane przy użyciu  karty informacyjnej LX, gdyż  kształt systemu odwodnienia attyk  na każdym budynku pozostaje taka sama.

3 kroki do gotowego systemu odwodnienia dachowego przepływem ciśnieniowym

1 ... Dobór

W celu doboru gotowego systemu odwodnienia dachowe- go arkusz  informacyjny LX zawiera wszystkie ważne cechy na liście charakterystyk. Dla doboru decydująca jest  kon- strukcja dachu oraz wymagana wydajność odwodnienia. (np. obliczenia online i konfigurator online)

2 ... Opis ofertowy

Podstawą specyfikacji technicznej jest lista charakterystyk w karcie  informacyjnej LX.

Opis dokładnie charakteryzujący artykuł  można sporządzić w  kilku  minutach na  podstawie specyfikacji materiałowej. (np. przez opis ofertowy online)

3 ... Montaż

Podczas montażu gotowego systemu odwodnienia da- chowego karta informacyjna LX oferuje dodatkowe bezpie- czeństwo dla  wszystkich uczestników budowy. Od  prze- mysłu  przez handel do rzemiosła.

Również i wtedy, gdy  wpusty i rury  montowane są przez różne branże budowlane, rysunek CAD wymaga systemu kompletnego oraz uzgodnień między wszystkimi branżami na budowie.

Wymierne świadectwo efektywności

Dzięki pomiarowi na jednym ze stanowisk badawczych LO- RO-X następuje symulacja rzeczywistego przepływu przez system w tak jak realnych warunkach, a wyniki dokumento- wane są w postaci krzywej odpływu LORO-X.To jednoznaczne i zgodne z normą świadectwo efektyw- ności  oferuje bezpieczeństwo w stosunku do ubezpieczy- cieli i zleceniodawców.Pobranie wszystkich kart informacyjnych LX na www.loro-x.com (baza danych wyrobów)

 

Jeśli coś musi być rozwiązane indywidualnie…

Zespół serwisowy LORO-X  chętnie Państwu pomoże przy projektowaniu indywidualnego systemu odwodnienia da- chowego!

Alternatywnie, może również zaadaptować wybrany przez Państwo gotowy system odwodnienia dachowego, co uczynią nasi technicy ds. odwodnienia w zależności od wa- runków miejscowych panujących w budynku.

Możemy również opracować indywidualny, kompletny sys- tem dla Państwa budynku z wieloma wpustami prowadzą- cymi  do jednej rury spadowej.

Zapraszamy do rozmowy!

Video-Tutorial: How to plan a siphonic scupper roof drainage system for main/emergency drainage in 10 minutes