LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Karta informacyjna LX

 

Lista charakterystyk

Na liście charakterystyk LORO-X wyspecyfikowane są istotne cechy systemu odwodnienia dachowego. Na podstawie tych  cech można szybko porównać ze sobą dwa  różne systemy.

 

Przykład zabudowy


Przykład zabudowy obrazuje montaż gotowego systemy odwodnienia dachu w budynku.

Specyfikacja części


W specyfikacji części przedstawione są w formie  listy wszystkie części systemu zmierzonego gotowego syste- mu odwodnienia dachowego z numerem artykułu i ilością.

Pasujący do taśmy papy  dachowej wpust należy wy- brać na 2 stronie! Wydajność odpływu zależy od kształtu kołnierza.

Rysunek systemu 2D (+  3D) .dwg


Rysunek CAD systemu można pobrać na www.loro-x. com jako dokument 2D-PDF, 2D-DWG oraz 3D-DWG.

Krzywa odpływu

Każdy system odwodnienia dachowego ma swą właściwą krzywą odpływu. Odpływ w litrach na sekundę (l/s) oraz przynależna mu wysokość wody na dachu (mm) są uwidocznione na krzywej odpływu i dodatko- wo przedstawiane w formie tabelarycznej.

Kształty kołnierza dla taśmy papy dachowej na  papie   lub  poszyciu dachowym  Na  2  stronie karty informacyjnej LX pokazane są  różne kształty kołnierza wpustowego.

Prosimy do specyfikacji materiałowej z 1 strony dołączyć wariant pasujący do swej konstrukcji dachowej.

Wszystkie warianty są  w  kwestii wydajność odpływu identyczne!

Propozycja tekstu opisu ofertowego według karty informacyjnej LX

System odwodnienia dachowego LORO-X  jest jako kompletna instalacja budynku wykonana z certyfikowa- nych  wpustów, rur, kształtek i osprzętu pochodzących od  jednego wytwórcy. Dopuszczone do  użytku są absolutnie porównywalne i sprawdzone systemy. Wartość użytkowa systemu ściśle zależy od jego ukształ- towania i bez  uprzedniej analizy  niedopuszczalna jest zamiana poszczególnych jego  części wewnątrz lo- gicznego łańcucha projektowania, dostawy i montażu.

Kompletny system składający się z niepalnych wpustów i łączonych mufowo stalowych rur odpływowych, odporny ciśnieniowo i nietworzący zatorów, wbudowany z elementów systemowych dopuszczonych przez producenta. Materiał musi odpowiadać klasie przeciwogniowej A1, mieć stabilny kształt i być odporny na wa- runki atmosferyczne takie jak mróz i upał. Instalowanie powinno się odbywać według instrukcji producenta.

„Oferty alternatywne“ muszą spełniać wszystkie warunki ze „Specyfikacji technicznej systemu odwodnie- nia dachowego”! Jeżeli jakieś pojedyncze elementy systemu odwodnienia mają zostać wymienione, wtedy oferent zobowiązany jest przedstawić obliczenia hydrauliczne dla kompletnego systemu według EN 12056-3 i występujące w związku z tym  koszty wkalkulować do ceny  ofertowej.