LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

 

Odwadnianie główne

W każdym zagłębieniu dachu należy  przewidzieć co naj- mniej 1 odwodnienie główne do przewodu podziemnego oraz 1 odwodnienie awaryjne na powierzchnię, która nie zostanie uszkodzona i posiadającą swobodny odpływ grawitacyjny.


W każdym zagłębieniu dachu główne odwodnienie LORO-X ma za zadanie szybko i bezpiecznie odprowadzić wodę deszczową z dachu do kanalizacji.
Po to, aby nie zagrozić statyce budynku, ważnym jest, aby niezawodnie została osiągnięta wydajność odpływu syste- mu przy niskiej wysokości wody na dachu

Odwadnianie awaryjne

Odwodnienie awaryjne w każdym zagłębieniu dachu realizowane jest według DIN EN 12056-3 poprzez osob- ną ścieżkę przepływu na powierzchnię, która nie zostanie uszkodzona i posiadającą swobodny odpływ grawitacyjny. Odwadnia ona tylko przy silnym deszczu („deszczu stule- cia“) lub gdy główne odwodnienie ma awarię. (np. w przy- padku cofki  z przewodu podziemnego)Aby odwodnienie awaryjne w normalnym przypadku nie działało wraz  z głównym, woda deszczowa zostaje zatrzymana na dachu we wpuście awaryjnym LORO-X za pomocą elementu spiętrzającego. Dopiero wtedy, gdy wysokość wody na dachu przekroczy wysokość elementu spiętrzającego, wtedy rozpoczyna się bezpieczne odprowadzanie wody na zewnątrz.

Wpusty awaryjne LORO-X z elementem spiętrzającym pod kołpakiem

Opatentowane w Europie odwodnienie awaryjne LORO-X z elementem spiętrzającym pod kołpakiem minimalizu- je wysokość wody na dachu.W  przypadku „normalnego deszczu“ woda spiętrza się na dachu do elementu spiętrzającego pod kołpakiem, aż osiągnięta zostanie minimalna wydajność odwodnienia głównego.

Po osiągnięciu minimalnej wydajności odwodnienia głów- nego, uruchamia się przelew wody nad elementem spię- trzającym pod kołpakiem.Dzięki opatentowanej “zamkniętej przestrzeni szczelnej powietrznie“ wewnątrz kołpaka LORO-X  przepływ ciśnie- niowy uruchamia się szybko i niezawodnie.

Dzięki  podciśnieniu  w  kołpaku   następuje   zassanie  wody przez szczeliny wlotowe z powierzchni dachu  do góry spo- wodowane przez element spiętrzający, tak więc dyspozycyj- na wysokość wody  pod  kołpakiem  leży znacznie  wyżej  od wysokości wody  na dachu.Ten efekt zassania podnoszącego znacznie minimalizuje ko- nieczną wysokość wody  na dachu!